Main Menu

Marine ordliste

Bådforsikring – Velos Insurance Services

[Act of God] Guds handling – en naturlig begivenhed, såsom oversvømmelse, storm, lyn eller jordskælv som ikke er forårsaget af eller forebygges ved enhver menneskelig handlinger. 

[Actual Total Loss] Reelle total tab – henviser til en situation, hvor båden er helt tab eller ødelagt.

[Assignment] Tildelelse – Dette drejer sig om de forsikrede overførelser, hvor du tildeler dine rettigheder til en tredjemand i henhold til policen – vedrørende din bådforsikring henvises der sædvanligvis til långiveren, det vil sige banken som lånte dig penge til at købe båden. Du skal fortælle dit forsikringsselskab, hvis dette er tilfældet.

[Average] Gennemsnitlig – I den situation, hvor den forsikrede har underforsikret sig, det vil sige at den forsikret del er mindre værd end hvad den er sat til, vil den gennemsnitlige gælde med at reducere beløbet som skal betales. Der er forskellige måder at beregne det gennemsnitlige, men generelt er det den samme andel af underforsikringen som anvendes til alle udbetalinger skyldes.

[Barratry] Uendelige retsmøder – Enhver ulovlig handling begået uden din viden eller deltagelse og fordomme af enhver som er med eller ombord på båden, uden din tilladelse.

[Betterment] Forbedring – En forbedring som øger værdien af båden.

[Conditions and warranties] Betingelser og garantier – I engelsk lovgivning beskrives en betingelse typisk som en del af kontrakten, der er grundlæggende for opfyldelse af denne kontrakt, hvis den overtrædes, misligeholdes hele kontrakten som helhed. Derimod er en garanti ikke grundlæggende for opfyldelse af kontrakten, og brud på en garanti vil ikke føre til misligeholdelse af kontrakt. Betydningen af disse begreber er anvendt i forsikringsret. Således Marine Insurance Act 1906 refererer til indebærende garantier, hvor det vigtigste er at fartøjet er sødygtig.

[Constructive Total Loss] Konstruktiv total skade – Henviser til en situation, hvor tabet af båden er udledt. I praksis kan en konstruktiv Total Skade også bruges til at beskrive et tab, hvor omkostningerne til udbedring af båden ikke er økonomisk, det vil sige en “write-off”.  

[Deductible] Selvrisiko – Se “Overskydende”

[Endorsement] Påtegning – En skriftlig ændring til vilkårene i bådens forsikringspolice.  

[Excess] Overskydende – Beløbet som skal betales af dig, der er forsikrede i tilfælde af skader eller tab. Et overskud kan eller kan ikke anvendes. Det kan enten udtrykkes i penge eller procent vilkår. Et overskud bruges typisk for at modvirke moralsk fare og fjerne små krav, der er uforholdsmæssigt dyre at håndtere. Den tilsvarende betegnelse for “overskydende” [excess] angående bådforsikring er “selvrisiko” [deductible] eller “fastholdelse” [retention].

[In Commission period] I kommissionens periode – Det er den periode, hvor båden ikke er forpligtet til at være lagt op og kan anvendes i navigation, herunder loft, indhaling ud og lancering.

[Indemnity] Godtgørelse – Restaurering til skadesoffer for et tab ved betaling, reparation og udskiftning. 

[Insurable interest] Forsikringsmæssig interesse – En police uden forsikringsmæssig interesse er ugyldig, det betyder at lovgivningen forhindrer folk i at tegne en forsikring på en andens ejendom, med mindre de har en retsmæssig eller økonomisk interesse i denne ejendom.

[Latent Defect] Skjult fejl – En defekt som ikke er synlig ved anvendelse af rimelig omhu.

[Lay up period] Oplæggelsesperiode – Det er perioden, hvor båden ikke må anvendes til noget andet formål undtagen ved udførelse af mindre vedligeholdelse og reparationer samt skal lægges op ved stedet skreven i dit forslagsformular [Proposal Form] eller alle andre steder som er skriftlig aftalt.  

[Material facts] Materielle forhold – Fakta som ville påvirke forsikringsselskabet, når der besluttes om at forsikre dig eller ej – og de vilkår og betingelser som de vil anvende. Hvis du er usikker på om det er et material faktum, skal du oplyse det alligevel.

[Personal effects] Løsøre – Det indebærer dine personlige ejendele som blev købt, fordi du ejer en båd.

[Salvage] Bjærgning – Henviser til den gengivne praksis af støtte til en båd i nød. Bortset fra den betragtning at havet er traditionelt set “et sikkert sted”, hvor bådejere er ære-bundet til at yde hjælp efter behov. Det er naturligvis derfor at assurandørerne er interesseret i at man tilskynder assistance til bade i fare for at blive ødelagt.

[Sue and labour] At sagsøge og arbejdskraft – Et udtryk brugt af forsikringsgivere til at dække de rimelige omkostninger som du den forsikerede for at undgå et større tab.

[Uberrimae fides] God tro – pålægger dig en forpligtelse som den forsikrede at alle spørgsmål besvares ærligt og alle risiko ikke er misvisende.

[Valued (Unvalued) policy] Værdsat (Uværdsat) police – En værdsat police betyder at forsikringssummen for båden er aftalt i starten af policen, og er det beløb der vil blive udbetalt i forbindelse med et samlet tab uanset den faktiske værdi af båden på tidspunktet for tabet. I modsætning er en uværdsat police baseret på båden på tidspunktet af tabet.

[War, civil disturbance and terrorism] Krig, civile uroligheder og terrorisme – omfatter international krig, enhver form for fjendtlighed fra en nation, stat mod en anden, borgerkrig, revolution, oprør eller optøjer, detonation af en forladt mine, torpedo, bombe eller andet krigsvåben, arbejdskraft uroligheder, handlinger af terrorister og handlinger udført af personer med politisk motiv.

[Wear & Tear] Slitage – Den almindelig afslidning af de forskellige dele af et fartøj, maskiner og udstyr ved brug. Sådanne skader er ikke tilfældige af natur, men er uundgåelig.

[Willful misconduct] Forsætlig forsømmelse – inkluderer at være under indflydelse af alcohol eller andre forbudte stoffer, således at det forringer sikkert sejlads eller styring af båden.