Main Menu

Ved skader

I TILFÆLDE AF SKADE

Hos Velos forstår vi at omstændighederne omkring en eventuel skade som stormskader, kollision, brand eller tyveri kan være stressende og chokerende. Hvis du er nødt til at fremsætte et krav, er det vores mål at sikre at den service du modtager fra os er hurtig, præcis, sympatisk og fair.

Nedenstående har vi fremhævet nogle af de ting du bør gøre og ikke bør gøre i tilfælde af en skade. Dette er ikke en liste som skal du følge punkt til punkt, men det er blot en vejledning for at give dig øjeblikkelig hjælp.

I de fleste tilfælde vil Velos agere som en forsikringsmægler som beskrevet i din forsikringspolice. Derfor vil vi formidle på vegne af din bådforsikring med hensyn til dit skadeskrav. Skulle dette ikke være tilfældet, vil vi underrette dig efter modtagelse af dit udfyldte skadeanmeldelse.

FORHOLDSREGLER I TILFÆLDE AF SKADE

 • I det uheldige tilfælde af tab eller skade på din båd bør du indberette de givne omstændigheder hurtigst muligt på  tlf. 80 88 99 22 eller +44 20 79294058 eller via e-mail til insurance@velosgroup.co.uk 
 • Oplys venligst på hvilke tidpunkter af dagen du kan træffes samt relevante telefon numre.
 • Forsøg at begrænse skaden mest muligt.
 • Hvis indbrud, tyveri, hærværk eller brand er involveret, skal du straks meddele det lokale politi og få et journalnummer samt kontaktoplysninger til politistationen. Disse oplysninger skal bruges på skadeanmeldelsen.
 • Tag billeder af skaden (nærbilleder), så den bedre kan vurderes.
 • Du må ikke indrømme ansvar eller påtage forpligtigelser overfor andre parter.
 • Du skal tage alle rimelige foranstaltninger for at sikre din ejendom, herunder udskiftning af beskadigede låse og sikkerhedsudstyr mv.
 • Ved kollisionsskader skal du oplyse modpartens navn, adresse samt bådforsikringsdetaljer.
 • Hvis skaden skal besigtiges af en taksator bør du selv være til stede.
 • Indsend omkostningsoverslag og dokumentation for værdierne
 • Dit krav på erstatning hos forsikringsselskabet må ikke overføres til værftet eller virksomheden der udfører reparationen.
 • Indsend alle regninger samlet.
 • Du skal til enhver tid handle som en forsigtig uforsikret person. Du må ikke automatisk antage at forsikringen dækker dit tab.

HVAD ER DIT ANSVARSOMRÅDE

Du er ansvarlig for at træffe foranstaltninger til genvindelse og reparation af dit fartøj, for overvågning og sikring af fartøjet, at reparationer er tilfredsstillende, og for at betale reparatører. Kun du, eller en repræsentant bemyndiget af dig, kan give instruktioner til at påbegynde reparationsarbejdet. Hvis der er forsinkelser, og disse forsinkelser resulterer i yderligere skade, vil denne optrapning af skaden ikke være dækket af din forsikring.

HVAD VI VIL GØRE 

Efter modtagelsen af den udfyldte skadeanmeldelse og de estimerede reparationsomkostninger, vil vi enten bede dig om at gå videre med arbejdet, eller udpege en marine taksator til at deltage.

Hvis vi beslutter at udpege en marine taksator til at deltage med henblik på inspektion og rapportering ved skaden og / eller hændelsen, vil vi instruere taksatoren til at kontakte dig, så passende foranstaltninger kan foretages.

Taksatorens rolle er blandt andet at vejlede dig med hensyn til bjærgning og bugsering af fartøjet, og også med hensyn til første hjælps arbejde nødvendigt for båden, men kun i tilfælde af at du har rapporteret skaden i så god tid, at taksatoren kan deltage.

Taksatoren vil foretage en vurdering af hændelsen, og fastslå årsagen til tab og skader. Tasksatoren vil udarbejde en liste over skaderne og anbefalinger med hensyn til reparationsarbejde og vil rapportere til os. Han vil gennemgå de estimerede reparationsomkostninger, og hvis disse synes at være urimelige, vil han diskutere disse med både dig og bådreparatør. Det er taksatorens rolle at forsøge at få skader på fartøjet repareret op til samme stand som før ulykken.

Vi vil gøre vores bedste for at holde dig rimeligt informeret om forløbet af dit krav. Når skadeanmeldelsen, de estimerede reparationsomkostinger og taksatorens rapport, hvis det er relevant, er blevet gennemgået, vil vi rapportere oplysningerne til vores assurandører, og vi vil derefter orientrere dig om deres råd og forklare deres argumentation for dig.

Når du har modtaget godkendelse af en estimeret reparationspris, kan du give instruktioner til at fortsætte reparationen. Skulle yderligere skade(r) findes, imens reparationerne bliver udført, er det dit ansvar at informere os og/eller taksatoren, således at bådforsikringsgiverne kan blive informeret om disse yderligere skader, som udgør en del af tabet.

Når reparationerne er blevet udført til din tilfredshed er du ansvarlig for at acceptere reparationer, betale reparatøren og forelægge kvitterede fakturaer til enten os eller taksatoren til gennemgang.

Vi vil, forudsat at bådforsikringsgiverne er enige, arrangere at refundere dig i overensstemmelse med policens vilkår og betingelser; dette kan være med forbehold for at du udfylder en Decharge Form.

VIGTIG BEMÆRKNING

Din bådforsikring er en aftale om erstatning. Dette betyder, at dine bådforsikringsgivere er ansvarlige for at erstatte dig for de rimelige og legitime omkostninger ved dit tab, og at du vender tilbage til en tilsvarende finansiel stilling til den du var i før ulykken. Den eneste måde at fastslå omfanget af dit tab er for dig at betale sagens omkostninger i første instans. Bådforsikringsgiverne er ikke forpligtigede til at udbetale forskud eller acontobetalinger til dig, og har ikke nogen forpligtelse til at betale entreprenører direkte. Dog kan direkte betalinger til reparatører eller leverandører overvejes under visse omstændigheder.

FORBEDRING

Som nævnt ovenfor, er bådforsikringsgiverne kun forpligtiget til at returnere dig til en tilsvarende finansiel stilling til den du var i før ulykken. Der er visse omstændigheder, hvor der anvendes reservedele og brugen af disse dele kan resultere i den samlede værdi af det fartøj stiger. Under disse omstændigheder er det skønnet, at du har nydt godt af kravet. I overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for policen, er bådforsikringsgiverne berettiget til at fradrage op til en tredjedel af udgifterne til disse udskiftninger og således kompensere for denne stigning i værdien der er kendt som forbedring.

HÆNDELSER DER INVOLVERER TREDJEPARTER
Hvis nogen tredje part rejser skade, eller antyder at skade vil blive rejst, mod dig, må du ikke give nogen mundtlig eller skriftlig indrømmelse af erstatningsansvar, ligeledes må du ikke tilbyde at kompensere nogen tredjepart. Alt korrespondance modtaget fra tredjemand skal straks sendes til os, ubesvaret, og vi vil behandle dette på dine vegne.

BJÆRGNING

Hvis du kommer i vanskeligheder og bjærgnings tjenester tilbydes af et andet fartøj, bør du så vidt muligt kontakte os for vejledning, før du accepterer nogen vilkår. I mange tilfælde vil dette ikke være muligt, og du skal så handle, som om du var en forsigtig uforsikret person og i den bedste interesse for dig selv og / eller dine bådforsikringsgivere. Generel vejledning om bjærgning er svært at give, men hvis du får tilbudt en fast pris kontrakt, der synes at være rimelig, bør du acceptere den. Du skal dog være på vagt for at acceptere vilkår som simpelthen er præsenteret til dig i form af bjærgernes egen skriftlige bjærgnings aftale. Denne type aftale skal du ikke underskrive, medmindre du er sikker på at du forstår hvad det betyder. Hvis du er i tvivl, efterlad spørgsmålet om vederlag som kan afvikles på et senere tidspunkt, fortrinsvis ved mægling. Underskriv kun en Lloyd’s Open Form Salvage aftale hvis det er nødvendigt og da kun som en sidste udvej.